Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP)

obchodní a vrobní spolenosti
Martypet s.r.o.
se sídlemPeroutková 290/5, 602 00 Brno
identifika
ní íslo: 26303833
zapsané v obchodním rejst
íku vedeném u Krajského soudu v Brn, spisová znaka C42404
pro prodej zbo
í prostednictvím velkoobchodu a vroby umístné na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuim

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní a vrobní spolenosti Martypet s.r.o., se sídlem Rokytova 28, 615 00 Brno, identifikaní íslo: 26303833, zapsané v obchodním rejstíku vedeném u Krajského soudu v Brn, spisová znaka C42404 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník, ve znní pozdjích pedpis(dále jen „obanskzákoník“) a dalích pro danobchodní styk relevantních právních norem eské republiky, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostednictvím velkoobchodu a vroby prodávajícího.

 2. 1.2.  Nebyla-li písemnuzavena kupní smlouva, povauje se tato za vzniklou potvrzením pijetí objednávky prodávajícím nebo potvrzením pevzetí zboí kupujícím (stvrzení CMR nebo dodacího listu nebo faktury).

 3. 1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moné sjednat v kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními obchodních podmínek. Není-li vslovnupraven nkterz bodv uzavené kupní smlouv, pouije se písluné ustanovení z tchto VOP.

 4. 1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavít v eském jazyce ebo v jiném jazyce na kterém se obsmluvní strany vslovndohodnou.

 5. 1.5.  Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

UZAVENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. 2.1.  Vekerá prezentace zboí umístná ve webovém rozhraní internetovch stránek prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntohoto zboí. Ustanovení § 1732 odst. 2 obanského zákoníku se nepouije.

 2. 2.2.  Proobjednánízboízalekupujícíprodávajícímujasnouspecifikaciobjednávanéhozboí,tzn. Kód vrobku, název vrobku, poet kus. Objednávky jsou akceptovány e-mailem, pes EDI

2.

3.

nebo telefonicky.

 1. 2.3.  Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboí pouze v potech odpovídajících násobkm potv celch baleních. V pípaddoruení objednávky v potu nekompletních balení si prodávající vyhrazuje právo zaokrouhlit poet kusna celá balení smrem nahoru.

 2. 2.4.  Kupní smlouva se povauje za uzavenou potvrzením pijetí objednávky ze strany prodávajícího nebo pevzetím zboí ze strany kupujícího.

 3. 2.5.  Prodávající je vdy oprávnn v závislosti na charakteru objednávky (mnoství zboí, výše kupní ceny, pedpokládané náklady na dopravu) poádat kupujícího o dodatené potvrzení pozmnné objednávky (napíklad písemně či telefonicky). Po takovém potvrzení se povauje kupní smlouva za uzavenou / aktualizovanou.

 4. 2.6.  Je-li reálndorueno mnoství odliné od mnoství z potvrzené objednávky, je prodávající povinen doruit chybjící kusy a pevzít pípadnvrácené kusy dodané nad rámec, pokud se strany nedohodnou na jiném eení. V pípad, e se strany dohodnou na alternativní náprav(nap. doútování navíc dodanch kusa dobropisování nedodanch kus), se tato dohoda povauje za platndodatek k pvodnuzavené kupní smlouva uskutenním dohodnutch kroktak dochází k naplnní závazkprodávajícího vyplvajících z kupní smlouvy.

 5. 2.7.  Kupující souhlasí s pouitím komunikaních prostedkna dálku pi uzavírání kupní smlouvy a pi jakékoliv dalí související komunikaci. Kupující prohlauje, e e-mailovou komunikaci uznává jako relevantní prostedek pro doruování faktur, potvrzení o pijetí objednávky apod. a dalích doklad. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, piemtyto náklady se nelií od základní sazby.

CENA ZBOÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Není-li smluveno jinak, kupující hradí cenu zboí pedem – po obdrení potvrzení o pijetí objednávky - ze strany prodávajícího na následující bankovní úty:

Na úet: 284067695/0300 vedenu SOB, jde-li o tuzemské plnní v mnCZK

Na úet IBAN: CZ51 0300 0000 0002 8416 7848 vedenu SOB, jde-li o zahraniní plnní (kromSK) v mnEUR

Na úet IBAN: SK64 1100 0000 0026 2886 0566 vedenu Tatra Banka, jde-li o Slovenské plnní v mnEUR

Na úet IBAN: CZ93 0100 0001 0789 7015 0217 vedenu Komerní banka, jde-li o zahraniní plnní v mnUSD

Na úet IBAN: CZ02 0100 0001 1502 8055 0217 vedenu Komerní banka, jde-li o zahraniní plnní v mnPLN

Kupní cena je splatná dnem obdrení potvrzení o pijetí objednávky nebo zálohové faktury (dle toho co nastane díve) s vyíslenou celkovou cenou k úhrada útovanou mnou. Bankovní údaje nemusí bt uvedeny na potvrzení o pijetí objednávky nebo na zálohové faktue ani

4.

dorueny oddlen, jelikojsou dostupné v tchto VOP. Variabilním symbolem je íslo dokladu, kterkupující hradí.

 1. 3.2.  Nebyla-li kupní cena smluvena pedem, je za smluvenou kupní cenu povaována kupní cena uvedena v potvrzení o pijetí objednávky zaslaného kupujícímu prodávajícím, v pípad, e by v potvrzení o pijetí objednávky cena nebyla uvedena, tak ji nahrazuje cena ze zaslané zálohové faktury (může se jednat i o souhrnnou cenu za celou objednávku) nebo cena uvedená na faktue – daovém dokladu, pop. kdyby ani ta nebyla uvedena, tak cena v aktuálnplatném ceníku prodávajícího.

 2. 3.3.  Byla-li pedem smluvena kupní cena odliná od běžné ceníkové ceny nebo ceny uvedené v potvrzení o pijetí objednávky, pop. v zálohové faktue nebo ve faktue – daovém dokladu, jsou kupující i prodávající povinni útovanou cenu upravit tak, aby se shodovala s díve smluvenou cenou.

 3. 3.4.  V pípad, e by prodávající odmítnul upravit kupní cenu cendíve smluvené (nap. z dvodu prudkého nárstu cen vstupnebo z jinch dvod), je kupující oprávnn jednostrannodstoupit od kupní smlouvy. Toto je kupující povinen uinit jednoznanm písemnm projevem vle (elektronickou komunikací – e-mail) o odstoupení od kupní smlouvy, a to do 48 hodin od obdrení vyjádení vle prodávajícího o odmítnutí úpravy cen. V pípadopodného odstoupení od kupní smlouvy z tohoto dvodu, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé na pípadné jizapoaté pípravy plnní objednávky / kupní smlouvy v plné výši nebo neprodlenzruit odstoupení od kupní smlouvy.

 4. 3.5.  V pípad, e by nedopatením byla útována cena nižší necena díve smluvená, je kupující povinen doplatit rozdíl mezi útovanou a díve smluvenou kupní cenou prodávajícímu se splatností 30 dní od odeslání faktury – daového dokladu prodávajícím na e-mail kupujícího.

 5. 3.6.  V pípad, e kupující neuhradí kupní cenu do 30 dnod odeslání potvrzení o pijetí objednávky nebo zálohové faktury nebo faktury – daového dokladu prodávajícím (poítáno od skutenosti, která nastane jako první), se kupní smlouva automaticky ruí. V pípad, e by kupující následnkupní cenu uhradil (po uplynutí 30 denní lhty), se pvodní kupní smlouva znovu obnovuje. V pípad, e by mezi tím zmnil prodávající ceny, je povinen informovat kupujícího o této zmndo 48 hodin od obdrení kupní ceny. V pípad, e tak neuiní, je prodávající povinen doruit kupujícímu zboí za ceny sjednané pvodní kupní smlouvou. V pípad, e tak uiní a kupující vyjádí svj nesouhlas s novmi cenami do 48 hodin od odeslání informace o novch cenách prodávajícím a strany se nedohodnou, je prodávající povinen vrátit platbu kupujícímu do 14 dní od vslovné ádosti kupujícího o navrácení platby a odstoupení od kupní smlouvy. Odesláním kupní ceny zpt kupujícímu kupní smlouva zaniká. V pípad, e kupující nepoádá o navrácení kupní ceny a odstoupení od kupní smlouvy do 48 hodin od odeslání informace o novch cenách prodávajícím, povauje se kupní smlouva za platnou a odstoupit od ní lze jen v souladu s kapitolou 4 tchto VOP.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vdomí, e dle ustanovení § 1837 obanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí,

které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím, od kupní smlouvy o dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal.

 1. 4.2.  Od kupní smlouvy nelze ustoupit v pípad, e bylo zboí opateno nálepkami s jazykovou verzí vhodnou pro trh kupujícího.

 2. 4.3.  Odkupnísmlouvynelzeodstoupituzboí,kterébylorozbalenozcelchzafóliovanchbalení.

 3. 4.4.  Od kupní smlouvy lze odstoupit v pípad, e je zboí reklamováno min. 2x a i po druhé reklamaci stále vykazuje závané vady, které brání jeho uívání pro běžnel.

 4. 4.5.  Za závanou vadu dle bodu 4.4. se povauje i zboí s expiraní lhtou kratí 30 dní v momentdoruení.

 5. 4.6.  Od kupní smlouvy nelze odstoupit z jinch dvodnez dvodu uvedeného v bod4.4. a 4.5.

 6. 4.7.  V pípadodstoupení od kupní smlouvy se toto odstoupení vztahuje jen na prokazatelnvadnou ást dodávky / objednávky ve smyslu bodu 4.4. tchto VOP, nikoliv na nezávadné kusy nebo na kusy, které v moment odstoupení od kupní smlouvy (nebo ásteného odstoupení) nenaplují podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy definované bodem 4.4. VOP. U dodanch kusnenaplujících dvody pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu bodu 4.4. tchto VOP nelze od kupní smlouvy odstoupit.

 7. 4.8.  V pípadodstoupení od kupní smlouvy (nebo ásteného odstoupení od kupní smlouvy) dle l. 4.7. tchto VOP se kupní smlouva (nebo dotená ást jejího plnní) od poátku ruí. Zboí musí bt kupujícím prodávajícímu vráceno do trnácti (14) dnod doruení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Pokud tak není uinno, povauje se odstoupení od kupní smlouvy za neplatné. Toto odstoupení musí bt dorueno v písemné forms rozpisem kódvrobk, arí, datumexpirace, názvvrobk, pota musí bt podloeno fotodokumentací vad a odvodnním naplnní bodu 4.4. tchto VOP. Nekompletní odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu náleitostí uvedench výše, je neplatné. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou.

 8. 4.9.  V pípadzániku odstoupení od kupní smlouvy pro nedoruení zboí prodávajícímu v termínu, jinení moné na základstejného dvodu poadovat optovné odstoupení od kupní smlouvy.

 9. 4.10.  V pípadodstoupení od kupní smlouvy dle l. 4.7. tchto VOP vrátí prodávající peněžní prostedky pijaté od kupujícího do stodvaceti (120) dnod odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéoprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím jipi vrácení zboí kupujícím i jinm zpsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalí náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí vrátí.

 10. 4.11.  Nárok na úhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 11. 4.12.  V pípadech, kdy má kupující v souladu s bodem 4.4. tchto VOP právo od kupní smlouvy

5.

odstoupit, je prodávající také oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to ado doby pevzetí zboí kupujícím. V takovém pípadvrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostnna úet urenkupujícím. Po navrácení kupní ceny kupujícímu nevznikají ádné dalí nároky.

 1. 4.13.  Je-li spolense zboím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbvá darovací smlouva ohledntakového dárku úinnosti a kupující je povinen spolu se zboím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek.

 2. 4.14.  V pípad, e dojde k odstoupení od kupní smlouvy v plném nebo ásteném rozsahu a jedná se o zboí, které jiztratilo ást své hodnoty vzhledem k tomu, e jiubhlo nejmén20 % expiraní lhty vyznaené na zboí, je prodávající oprávnn o pomrnou ást ceny odpovídající pomrné ásti celkové expiraní lhty poníit i navrácenou kupní cenu kupujícímu.

PEPRAVA A DODÁNÍ ZBO

 1. 5.1.  Termíndodánízboíoficiálnímdistributormuvedenmnawww.martypet.comaodebírajícím zboí min. po kompletních europaletách je trnáct (14) dní od datumu, kdy je na bankovní úet prodávajícího zaútována kupní cena zboí. V pípadtzv. Private Label prodávající prohlauje, e se vynasnaí dodret 14 denní termín, nicménje oprávnn ho prodlouit ana 30 dní.

 2. 5.2.  Termín dodání zboí jinm zákazníkm neuvedenm v bod5.1. tchto VOP je edesát (60) dní od zaútování platby za zboí na úet prodávajícího.

 3. 5.3.  VekerédodacípodmínkyjsoudefinoványdleINCOTERMSjakoEXW.Vekerédodávky, které prodávající realizuje jsou v reimu EXW: Martypet s.r.o., Blanenská 10, 664 34 Kuim, Czech Republic

 4. 5.4.  K cenzboí budou piteny náklady na poet europalet, pop. dalích vdajsouvisejících s pepravou a balením.

 5. 5.5.  Nejsou-li náklady ve smyslu bodu 5.4. hrazeny s pvodní kupní cenou, je kupující povinen je uhradit na základdodateného prodávajícím vystaveného daového dokladu, a to do 14 dní od odeslání tohoto dokladu prodávajícím na email kupujícího.

 6. 5.6.  V pípad, e prodávající poskytne nad rámec tchto VOP kupujícímu slubu a zboí mu po pedchozí domluvdoruí, pop. zprostedkuje pepravu za úplatu nebo zdarma, INCOTERMS podmínky jsou stále EXW Kuim, CZ a jedná se pouze o dodatenou slubu kupujícímu, nikoliv o zmnu reimu INCOTERMS. Odpovdnost za zboí tak nese zákazník od okamiku, kdy zboí opustí prostory spolenosti prodávajícího a tímto momentem se povauje i za doruené.

 7. 5.7.  V pípad, e by prodávající ve smyslu bodu 5.6. tchto VOP jako doplkovou slubu navíc chtl zboí kupujícímu doruit a ten by zboí nepevzal nebo by nebyl k zastiení na doruovací adrese, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady na kadtakovpokus o doruení, které budou v pípadnavrácení zboí do prostor prodávajícího navýšeny i o pepravu zpt k prodávajícímu. V pípad, e bhem tohoto dojde k pokození zboí, za kodu odpovídá kupující.

page5image14156544
 1. 5.8.  Jakékoliv reklamace budo ueeny pouze v provozovnprodávajícího a musí bt dorueny do provozovny prodávajícího na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, Kuim, 664 34 Czech republic. Reklamaní lhta poíná dnem následujícím po potvrzení dodacího listu na reklamované zboí razítkem a podpisem prodávajícího a trvá ticet (30) dní.

 2. 5.9.  Splnní závazku prodávajícího vyplvající z kupní smlouvy nastává v okamiku, kdy pichystá a náleitpro transport zabalí zboí odpovídající uzavené kupní smlouv, které úetnvyskaldní a vyzve kupujícího elektronickou nebo telefonickou komunikací k vyzvednutí zboí.

 3. 5.10.  Kupující může nachystané a avizované zboí vyzvednout v prostorách provozovny prodávajícího na adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuim, kadpracovní den od 10:00 do 15:30, není-li pedem ohláena odstávka skladu.

 4. 5.11.  Nepevzetím zboí kupní smlouva nezaniká, ani to není dvod pro odstoupení od kupní smlouvy.

 5. 5.12.  V pípad, e kupující nepevezme nachystané zboí po dobu delí ticeti (30) dnod vzvy kjeho pevzetí, je prodávající oprávnn útovat kupujícímu náklady na skladování za ticátprvní (31.) a kaddalí den skladování ado vyzvednutí zboí, a to ve výši 10 Kbez DPH za kadé paletové místo. Prodávající je oprávnn tyto náklady útovat jednorázovnebo postupna kupující je povinen je uhradit do trnácti (14) dní od odeslání faktury prodávajícím na email kupujícího, pop. od jiného relevantního pokusu o její doruení.

 6. 5.13.  V pípad, e kupující nepevezme zboí ani po 18 msících od odeslání vzvy prodávajícím k jeho pevzetí, povauje se, e se kupující vzdal vlastnického práva ke zboí ve prospch prodávajícího, kterse tak automaticky stane novm vlunm vlastníkem zboí. Pechodem vlastnického práva ke zboí na prodávajícího v dsledku 18-ti msíní a delí neinnosti kupujícího ve vci vyzvednutí pipraveného zboí, nevzniká nárok kupujícímu k navrácení kupní ceny zejména z dvodu, nikoliv vak vlun, e zboí ztratilo dominantní ást své hodnoty vzhledem k expiraní lht. Pechod vlastnického práva ke zboí na prodávajícího nevytváí ani nárok na navrácení plateb za skladování, pop. na zánik pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základtohoto poplatku, a to pedevím, nikoliv vak vlun, z toho dvodu, e pichystané zboí celou dobu reálnpaletová místa blokovalo a prodávajícímu tak náklady na uskladnní reálnvznikly.

 7. 5.14.  Ustanovení bodu 5.14. se vztahuje i na zboí navrácené prodávajícím nap. po zptné dodávce nebo po reklamaním ízení.

 8. 5.15.  Za datum doruení se povauje datum avizovanprodávajícím kupujícímu, od kterého si může kupující zboí vyzvednout v provozovnprodávajícího. Toto datum doruení je relevantní i pro posuzování expiraních lht a jejich piměřenosti.

 9. 5.16.  V pípadnavrácení zboí prodávajícím kupujícímu z reklamaního ízení, je prodávající oprávnn doruit zboí se stejnou, delí nebo podobnou (+- 1 msíc) expiraní lhtou, nebylo- li oprávnnm dvodem reklamace doruení zboí s expiraní lhtou kratí pti (5) msíc.

 10. 5.17.  Jakékoliv zboí se povauje za doruené také v pípadpotvrzení CMR, dodacího listu nebo faktury kupujícím, coje i nesporné stvrzení kupní smlouvy.

6.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNNÍ

 1. 6.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi obecnzávaznmi právními pedpisy (zejména ustanoveními § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

 2. 6.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal:

  1. 6.2.1.  má zboí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné,

  2. 6.2.2.  se zboí hodí k úelu, kterpro jeho pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboí tohoto druhu obvykle pouívá,

  3. 6.2.3.  zboí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy,

  4. 6.2.4.  je zboí v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti a

  5. 6.2.5.  zboí vyhovuje poadavkm právních pedpis.

 3. 6.3.  Projeví-li se vada v prbhu jednoho msíce od pevzetí, má se za to, e zboí bylo vadné jipi pevzetí.

 4. 6.4.  Prodávající má povinnosti z vadného plnní nejménv takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnní vrobce. Kupující je jinak oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboí v dobdvaceti tymsícod pevzetí. Je-li na prodávaném zboí, na jeho obalu, v návodu pipojenému ke zboí nebo v reklamv souladu s jinmi právními pedpisy uvedena doba, po kterou lze zboí pouít, pouijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, e zboí bude po uritou dobu zpsobilé kpouití pro obvyklel nebo e si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboí oprávnn, neběží lhta pro uplatnní práv z vadného plnní ani záruní doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboí uívat.

 5. 6.5.  Ustanovení uvedená v l. 6.4. obchodních podmínek se nepouijí u zboí prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotebení zboí zpsobené jeho obvyklm uíváním, u pouitého zboí na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou zboí mlo pi pevzetí kupujícím, nebo vyplvá-li to z povahy zboí. Právo z vadného plnní kupujícímu nenáleí, pokud kupující ped pevzetím zboí vdl, e zboí má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpsobil.

 6. 6.6.  Kupující může vadu na zboí sám zpsobit napíklad nevhodnm skladováním, v nesouladu s bodem 6.7. V takovém pípadkupující nemá nárok na uplatnní práv z vadného plnní.

 7. 6.7.  Prodávající deklaruje, e vekeré zboí, které kupujícím dodává, musí bt uskladnno v suchém prostedí pi teplotod 5 st. C do 25 st. C, mimo pímé slunení svtlo (v. svtla procházející pes okno nebo svtlík), a to pouze voriginálních fóliích nebo kartonech dodanch

7.

prodávajícím. Vyaduje-li zboí písnjí podmínky skladování nezde uvedené, je to na zboí vslovnuvedeno.

 1. 6.8.  Práva z odpovdnosti za vady zboí se uplatují vlunu prodávajícího. Prodávající je povinen pijmout reklamaci ve své provozovnna adrese Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuim. Kupující je povinen s reklamací doruit soupis reklamovaného zboí s kódy vrobk, názvem, potem, uvedenou vadou a fotodokumentací co nejpesnji zobrazující vadu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jakzpsob vyízení reklamace kupující poaduje; a dále po vyízení reklamace potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace, vetnpotvrzení o provedení opravy a dobjejího trvání, pípadnpísemné odvodnní zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby urené prodávajícím k provedení opravy.

 2. 6.9.  Práva z odpovdnosti za vady zboí může kupující konkrétnuplatnit zejména osobnna adrese Martypet s.r.o., Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuim.

 3. 6.10.  Kupující sdlí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, pi oznámení vady, nebo bez zbyteného odkladu po oznámení vady. Právo odstoupení od kupní smlouvy je moné vyuít pouze v pípadnaplnní smyslu bodu 4.4. tchto VOP. Provedenou volbu nemůže kupující zmnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, ádal-li kupující opravu vady, která se ukáe jako neopravitelná.

 4. 6.11.  Práva z vadného plnní si může kupující nárokovat pouze ve vztahu ke kadému jednotlivému vadnému vrobku. Nelze si nárokovat práva z vadného plnní v rozsahu nap. celé dodávky nebo kupní smlouvy na základménne15% (patnácti procent) vadnch kus.

 5. 6.12.  Kdo má právo podle § 1923 obanského zákoníku, náleí mu i náhrada nákladelnvynaloench pi uplatnní tohoto práva. Neuplatní-li vak právo na náhradu do jednoho msíce po uplynutí lhty, ve které je teba vytknout vadu, soud právo nepizná, pokud prodávající namítne, e právo na náhradu nebylo uplatnno vas.

 6. 6.13.  Dalí práva a povinnosti stran související s odpovdností prodávajícího za vady může upravit reklamaní ád prodávajícího.

DALÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. 7.1.  Kupující nabvá vlastnictví ke zboí pevzetím zboí.

 2. 7.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku.

 3. 7.3.  Vyizování stíností spotebitelzajišťuje prodávající prostednictvím elektronické adresy info@martypet.com. Informaci o vyízení stínosti kupujícího zale prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. 7.4.  K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporz kupní smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a

8.

kupujícím z kupní smlouvy.

 1. 7.5.  Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz jekontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013 o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelskch sporon-line).

 2. 7.6.  Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajvykonává Úad pro ochranu osobních údaj. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis.

 3. 7.7.  Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

 4. 7.8.  Vekeré vztahy se ídí právním poádkem eské republiky a vekeré pípadné spory budou eeny u píslunch soudů České republiky.

 5. 7.9.  V pípad, e jsou VOP kupujícího v rozporu s VOP prodávajícího, pouije se ustanovení z VOP prodávajícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

8.1. Svouinformanípovinnostvůčikupujícímuvesmyslul.13NaízeníEvropskéhoparlamentu a Rady 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochranosobních údaj) (dále jen „naízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely plnní kupní smlouvy, pro úely jednání o kupní smlouva pro úely plnní veejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. 9.1.  Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti a o zmnnkterch zákon(zákon o nkterch slubách informaní spolenosti), ve znní pozdjích pedpis, sezasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu inatelefonní íslo kupujícího. Svou informaní povinnost vůči kupujícímu ve smyslu l. 13 naízení GDPR související se zpracováním osobních údajkupujícího pro úely zasílání obchodních sdlení plní prodávající prostednictvím zvlátního dokumentu.

 2. 9.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho poíta.

9.

10. DORUOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může bt doruováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVRENÁUSTANOVENÍ

 1. 11.1.  Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí eskm právem. Volbou práva podle pedchozí vty není kupující, kterje spotebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního ádu, od nichse nelze smluvnodchlit, a jeby se v pípadneexistence volby práva jinak pouila dle ustanovení l. 6 odst. 1 Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 593/2008 ze dne 17. ervna 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (ím I).

 2. 11.2.  Je-li nkteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúinné, nebo se takovm stane, namísto neplatnch ustanovení nastoupí ustanovení, jehosmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibliuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotena platnost ostatních ustanovení.

 3. 11.3.  Kontaktní údaje prodávajícího: Martypet s.r.o., Blanenská 10, Areál TOS, Hala 14, 664 34 Kuim, tel.: +420604619513, email: info@martypet.com

V Kuimi dne 1.8.2019